Karnali Province Government

Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives

Directorate of Livestock Development

Veterinary hospital and livestock service office

Rukum West

मुसिकोट नगरपालिका वडा नं.१२मा निर्माणाधिन दुग्ध उद्योगलाई उद्योग स्थापनाको लागी पुर्वाधार निर्माण सहयोग कार्यक्रम
Image

पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम