कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

पशुपन्छी स्रोत केन्द्र व्यस्थापन सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६