कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

सूचनाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 मत्स्य पोखरी निर्माण सम्बन्धि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
2 कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वार्धन र प्रांगारिक मल तथा जैविक बिषादी कार्यक्रम संचालनको लागि सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
3 उत्पादनमुखी मिशन कार्यक्रमको प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
4 श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
5 पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
6 कृषि व्यवसाय प्रर्वधन कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
7 प्रयोगशाला भवन निर्माण सम्बन्धी बोल पत्र आव्हानको सूचना सूचनाहरु 2077-06-16 विवरण हेर्नुहोस्
8 पशु विकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रकाशित सुचना सूचनाहरु 2077-06-01 विवरण हेर्नुहोस्