कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम


ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
9 साझेदारीमा-पशुपालन ऐन 2076-10-15 View
10 प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४ ऐन 2076-10-15 View
14 ऐन-नं.-१४-Are-17-प्रदेश-दुग्ध-विकास-बोर्ड-ऐन-2075 ऐन 2078-01-16 View
15 प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ो ऐन ऐन 2078-01-16 View
© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, रुकुम पश्चिम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.